Aviso Legal

O sitio web www.asendadomoucho.com é propiedade de Gerardo Fernández Carrera (en diante, A Senda do Moucho), con domicilio a efectos de notificacións en Rúa Travesía de Vigo (36207 Vigo, Pontevedra). NIF núm. 36101168T e dirección de correo electrónico contacto@asendadomoucho.com, a través do cal proporciónase información sobre as súas actividades.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese #de acordo con as mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web da Senda do Moucho por parte dos usuarios que accedan e/o naveguen por www.asendadomoucho.com.

As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web asendadomoucho.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIONES DE ACCESO Y USO.

A utilización do sitio web da Senda do Moucho é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/o uso de determinados servizos e/o contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen a devandita aceptación. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

A Senda do Moucho prohíbe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas da Senda do Moucho ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming”) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede (“mail bombing”). O usuario comprométese non a utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/o os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais. A Senda do Moucho poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos pola Senda do Moucho, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que A Senda do Moucho unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

A Senda do Moucho resérvase o dereito para modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. A Senda do Moucho non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que figuren en asendadomoucho.com.

Ademais, a través do sitio web asendadomoucho.com, poden poñerse ao dispor dos usuarios, servizos gratuítos e/o de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales se rexerán polas condicións particulares dos devanditos servizos. A Senda do Moucho non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

A Senda do Moucho en ningún caso será responsable de:

  • Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Da produción de cualquera tipo de dano que los usuarios o terceiros poidesen ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de ligazóns ou links. A Senda do Moucho resérvase o dereito para suspender o acceso sen aviso previo/previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse. A Senda do Moucho colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web asendadomoucho.com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso da Senda do Moucho..

A Senda do Moucho pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao A Senda do Moucho.

QUINTA.- XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE.

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Vigo, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA.

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en cuenta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. A Senda do Moucho poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte da Senda do Moucho.